MENU

BASF zavádí opatření k posílení konkurenceschopnosti

BASF zavádí opatření k posílení konkurenceschopnosti
Nová acetylenová výrobní jednotka BASF v Ludwigshafenu
Skupina BASF: Zpráva o hospodaření v obchodním roce 2022 

Skupina BASF prokázala v obchodním roce 2022 odolnost v náročném tržním prostředí, kterému dominovaly důsledky války na Ukrajině a zejména zvýšené ceny surovin a energií. Jak vysvětlili Dr. Martin Brudermüller, předseda představenstva, a Dr. Hans-Ulrich Engel, finanční ředitel, během prezentace výsledků za rok 2022, BASF zvýšila tržby o 11,1 procenta na 87,3 miliardy eur. Růst tržeb byl tažen především vyššími cenami téměř ve všech segmentech v důsledku růstu cen surovin a energií. Segment Materiálů a Chemikálií zaznamenaly nejvyšší zvýšení cen. Výrazně nižší objemy celkově utlumily růst tržeb Skupiny BASF. Vývoj objemů byl tažen především nižšími objemy prodeje v segmentech Povrchových technologií a Chemikálií.

V důsledku výrazně nižšího čistého zisku z podílů činil čistý zisk skupiny BASF minus 627 milionů eur ve srovnání s 5,5 miliardy eur v roce 2021.

Výhled skupiny BASF na rok 2023 

Vysoká míra nejistoty, která vznikla v průběhu roku 2022 v důsledku války na Ukrajině, vysokých nákladů na suroviny a energie v Evropě, rostoucích cen a úrokových sazeb, inflace a vývoje pandemie koronaviru, bude pokračovat i v roce 2023. Všechny tyto faktory budou mít negativní dopad na globální poptávku. BASF tak v roce 2023 očekává pro globální ekonomiku mírný růst pouze ve výši 1,6 % (2022: 3,0 %). Pro globální chemickou výrobu očekává BASF růst o 2,0 % (2022: 2,2 %). Společnost předpokládá průměrnou cenu ropy 90 dolarů za barel ropy Brent a průměrný směnný kurz 1,05 dolaru za euro. 

Na základě těchto předpokladů se očekává, že skupina BASF dosáhne v roce 2023 tržeb ve výši 84 až 87 miliard eur. Očekává se, že EBIT skupiny BASF před započtením mimořádných položek klesne na 4,8 až 5,4 miliardy eur. Společnost očekává slabou první polovinu roku 2023 následovanou lepšími výdělky ve druhé polovině roku v důsledku efektů oživení, zejména v Číně

BASF specifikuje opatření k úspoře nákladů v Evropě a k přizpůsobení struktur Verbundu v Ludwigshafenu 
right
Dr. Martin Brudermüller, předseda představenstva

Martin Brudermüller ve své prezentaci rovněž oznámil konkrétní úsporná opatření zaměřená na Evropu a opatření na přizpůsobení výrobních struktur v závodě Verbund v Ludwigshafenu. "Konkurenceschopnost Evropy stále více trpí nadměrnou regulací, pomalými a byrokratickými povolovacími procesy a zejména vysokými náklady na většinu výrobních vstupních faktorů," řekl Dr. Martin Brudermüller."To vše již brzdí růst trhu v Evropě ve srovnání s jinými regiony. Vysoké ceny energií nyní představují další zátěž pro ziskovost a konkurenceschopnost v Evropě."

Roční úspory nákladů ve výši více než 500 milionů eur do konce roku 2024 

Program úspory nákladů, který bude realizován v letech 2023 a 2024, se zaměřuje na úpravu struktury nákladů společnosti BASF v Evropě, a zejména v Německu, aby odrážely změněné rámcové podmínky. Po dokončení se očekává, že program přinese roční úspory nákladů ve výši více než 500 milionů eur v nevýrobních oblastech, to znamená v divizích služeb, provozu a výzkumu a vývoje (R&D), jakož i v korporátním centru. Očekává se, že zhruba polovina úspor nákladů bude realizována v závodě v Ludwigshafenu. 

Opatření v rámci programu zahrnují důsledné sdružování služeb v centrech, zjednodušení struktur v divizním řízení, úpravu podnikatelských služeb a zvýšení efektivity činností v oblasti výzkumu a vývoje. Celosvětově se očekává, že opatření budou mít čistý dopad na přibližně 2 600 pozic; toto číslo zahrnuje vytváření nových pozic, zejména v centrech. 

Očekává se, že úpravy struktur Verbundu v Ludwigshafenu sníží fixní náklady do konce roku 2026 o více než 200 milionů eur ročně 

Kromě programu úspor nákladů, společnost BASF také zavádí strukturální opatření, aby byl závod v Ludwigshafenu v dlouhodobém horizontu lépe připraven na sílící konkurenci. "Děláme to, protože věříme v budoucnost závodu v Ludwigshafenu, který nyní slaví 158. výročí založení. Věříme v lidi, kteří zde pracují, a věříme v Evropu. Zůstáváme věrni tomuto místu a máme odvahu jej dále rozvíjet," řekl Dr. Martin Brudermüller.

Během posledních měsíců provedla společnost důkladnou analýzu svých struktur závodu Verbund v Ludwigshafenu. To ukázalo, jak zajistit kontinuitu ziskových podniků při provádění nezbytných úprav. Přehled hlavních změn v závodě Ludwigshafenu: 

  • Uzavření závodu na výrobu kaprolaktamu, uzavření jednoho ze dvou závodů na výrobu amoniaku a souvisejících zařízení na výrobu hnojiv: Kapacita závodu na výrobu kaprolaktamu společnosti BASF v belgických Antverpách je dostatečná k tomu, aby do budoucna uspokojila poptávku na závislém a obchodním trhu v Evropě. Výrobky s vysokou přidanou hodnotou, jako jsou standardní a speciální aminy a obchod s AdBlue®, nebudou dotčeny a budou nadále zásobovány z druhého závodu na výrobu amoniaku v Ludwigshafenu. 
  • Snížení kapacity výroby kyseliny adipové a uzavření závodů na výrobu cyklohexanolu a cyklohexanonu, jakož i uhličitanu sodného: Výroba kyseliny adipové ve společném podniku se společností Domo v Chalampé ve Francii zůstane nezměněna a bude mít dostatečnou kapacitu – ve změněném tržním prostředí – pro zásobování trhu v Evropě. Cyklohexanol a cyklohexanon jsou prekurzory kyseliny adipové; závod na výrobu uhličitanu sodného využívá vedlejší produkty výroby kyseliny adipové. BASF bude i nadále provozovat výrobní závody na polyamid 6.6 v Ludwigshafenu, které potřebují kyselinu adipovou jako prekurzor. 
  • Uzavření závodu na TDI (Toluendiisokyanát) a prekurzorů pro DNT a TDA: Poptávka po TDI se vyvíjela jen velmi slabě, zejména v Evropě, na Středním východě a v Africe, a výrazně zaostala za očekáváním. Komplex TDI v Ludwigshafenu byl nedostatečně využíván a nesplnil očekávání z hlediska hospodářské výkonnosti. Tato situace se dále zhoršila s prudkým nárůstem nákladů na energie a služby. Evropští zákazníci společnosti BASF budou i nadále spolehlivě zásobováni TDI z globální výrobní sítě společnosti BASF se závody v Geismaru v Louisianě; Yeosu v Jižní Korei; a Šanghaji v Číně. 

Celkově bude adaptací struktur v závodě Verbund ovlivněno 10 procent reprodukční hodnoty aktiv a pravděpodobně kolem 700 pozic ve výrobě. Dr. Martin Brudermüller zdůraznil: "Jsme si jisti, že budeme schopni nabídnout většině dotčených zaměstnanců zaměstnání v jiných závodech. Je v zájmu společnosti, aby si udržela své bohaté zkušenosti, zejména proto, že existují volná místa a mnoho kolegů odejde v příštích několika letech do důchodu." Opatření budou prováděna postupně do konce roku 2026 a očekává se, že sníží fixní náklady o více než 200 milionů eur ročně. 

Strukturální změny také povedou k významnému snížení poptávky po elektřině a zemním plynu v závodě v Ludwigshafenu. V důsledku toho se emise CO2 v Ludwigshafenu sníží přibližně o 0,9 milionu tun ročně. To odpovídá snížení globálních emisí CO2 společnosti BASF přibližně o 4 procenta. 

"Chceme z Ludwigshafenu udělat vůdčí nízko-emisní chemický výrobní závod v Evropě," řekl Dr. Martin Brudermüller. Cílem společnosti BASF je zajistit větší dodávky obnovitelné energie pro závod v Ludwigshafenu. Společnost plánuje využití tepelných čerpadel a čistších způsobů výroby páry. Kromě toho mají být zavedeny nové technologie bez emisí CO2, jako je výroba vodíku elektrolýzou vody.

www.basf.com