MENU

Ekonomická analýza dopadů chemické strategie pro udržitelnost

Ekonomická analýza dopadů chemické strategie pro udržitelnost

Evropská rada chemického průmyslu (CEFIC), zveřejnila první zprávu ze studie, která analyzuje ekonomický dopad opatření vyplývající z jednoho z klíčových pilířů Zelené dohody pro Evropu (EGD) – „Strategie pro udržitelnost v oblasti chemických látek“ na chemický průmysl.

Studie, kterou zadal CEFIC, byla zahájena na začátku roku 2020. Je založena na příspěvku více než 100 členů CEFIC, jejichž výroba představuje 67 % chemické výroby EU. Zpráva z první fáze studie obsahuje výsledky analýzy dopadu dvou z velkého počtu návrhů změn obsažených ve strategii: zařazení nových  tříd nebezpečnosti do nařízení CLP a rozšíření generického přístupu k řízení rizik. Podle zprávy by až 12 000 látek  mohlo potenciálně spadat do oblasti působnosti těchto dvou návrhů, což by mohlo zahrnout až 43 % celkového obratu evropského chemického průmyslu.

Po aplikaci různých váhových faktorů pro zohlednění nejistoty ohledně definic a kritérií v CSS by nejpravděpodobnější ovlivněné portfolio bylo až 28 % odhadovaného obratu odvětví.

Třetina látek z těchto 28 % obratu by mohla být podle odhadu společností, které se zúčastnily na zpracování studie, přeformulována nebo nahrazena. To závisí na tom, jak je regulace detailně navržena, co bude technicky a ekonomicky možné a jak zákazníci přijmou přeformulované nebo náhradní produkty. I když jsou tyto úpravy portfolia možné, byla by čistá ztráta trhu nejméně 12 % portfolia chemického průmyslu do roku 2040.

Zpřísnění regulace a bezpečnější náhrady si vyžádají za prvé stanovení jasných a dlouhodobě platných pravidel, které mají nové substance splňovat, dále dostatek času nebytného na výzkum a zavedení do výroby náhrad látek, které jsou dnes nepostradatelné, a nakonec respektování pravděpodobně vyšších cen, které jako doprovodný efekt budou přechod na zelenou ekonomiku provázet, “ říká Ivan Souček, ředitel Svazu chemického průmyslu České republiky.

Vzhledem k tomu, že dosud byla analyzována pouze dvě z plánovaných opatření, lze předpokládat, že kumulativní dopad všech opatření CSS bude mnohem vyšší.

Vzhledem k tomu, že chemický průmysl je čtvrtým největším průmyslem v Evropě a nejdůležitějším dodavatelem pro mnoho základních a strategických hodnotových řetězců, lze očekávat, že CSS bude mít významný dopad na mnoho zákaznických odvětví. Nejvýrazněji ovlivněnými navazujícími obory pravděpodobně budou výroba lepidel a tmelů, barev, pracích a čisticích přípravků.

Zpráva neuvádí podrobnosti o zjištěních na úrovni jednotlivých společností. Dá se očekávat, že například dopad na společnost BASF bude pravděpodobně ve stejném řádu, jak bylo vypočteno pro chemický průmysl celkově.

Co dál?

Výsledky za kosmetický průmysl, a detergenty budou k dispozici do konce roku či počátkem ledna roku 2022, stejně tak i výsledky celkových dopadů za Německo a Francii.

I nadále bude probíhat konstruktivní dialog se zákonodárci na národní a evropské úrovni, protože je nutné zajistit, že této analýzy budou zohledněny dříve, než budou návrhy uvedené v CSS prosazeny. 

Pokud chce chemický průmysl čelit výzvám, které přináší CSS, stejně jako další nadcházející transformace – klimatická neutralita, oběhové hospodářství a digitalizace, je nutné jednat společně a společně připravit půdu pro udržitelnou chemickou transformaci a proměnit CSS ve skutečnou strategii růstu a inovací. Zpracování jednotlivých národních dopadů, vč. České republiky, kde patří chemický průmysl mezi nejvýznamnější odvětví, je klíčovým faktorem pro přijetí adekvátních opatření.

Ke stažení:

Cefic_Economic Analysis of the Impacts of the Chemicals Strategy for Sustainability - Phase 1

Další informace také na stránkách Svazu chemického průmyslu ČR nebo v jeho prezentaci.