MENU

Nová kniha Zaostřeno na chemii: Kapitoly z historie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

Nová kniha Zaostřeno na chemii: Kapitoly z historie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze
Zaostřeno na chemii: Kapitoly z historie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

Dne 22. září 2022 se v Galerii Národní technické knihovny konalo slavnostní uvedení publikace Zaostřeno na chemii: Kapitoly z historie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, která vznikla ku příležitosti 70 let její samostatné existence a jejímiž autorkami jsou Věra Dvořáčková a Ivana Lorencová.

Tato výjimečná publikace se zabývá institucionálními dějinami školy na pozadí politických, hospodářských a společenských změn. Kniha je konceptuálně i chronologicky rozdělena na tři části: 1. část postihuje počátky pokročilejšího chemického vzdělávání na pražské technice až po rok 1948, 2. část textu se zabývá lety komunistického režimu v Československu a končí v přelomovém období let 1989/1990. 3. část se pak věnuje období po roce 1990 a zasahuje až do bezprostřední současnosti. Součástí textu jsou i medailonky významných osobností, které formovaly podobu školy jak po stránce odborné, ale i lidské. Kniha obsahuje obrovské množství fotografického materiálu. Některé ze snímků jsou dokonce veřejnosti představeny úplně poprvé. Velmi zajímavým prvkem publikace je časová osa, která čtenáře uvádí do širšího historicko-společenského kontextu.

Kniha je vydávána v koedici s Národním technickým muzeem (NTM). Obě instituce pojí dlouhá léta spolupráce na různých úrovních. Na přípravě knihy se spoluatorsky podílela Ivana Lorencová, která je dlouholetou zaměstnankyní NTM.

Autorky kladly důraz na to, aby byla historie školy odvyprávěna formou příběhu tak, aby byla kniha zajímavá nejen pro badatele a pamětníky, ale také pro běžného (nejen akademického) čtenáře. Tomuto přístupu se vymyká pouze poslední část textu, která se zabývá obdobím po roce 1990, což vysvětluje jedna ze spoluautorek Věra Dvořáčková v samotném úvodu publikace takto: „Po dlouhých diskusích nad závěrečnou kapitolou knihy, tedy nad obdobím po roce 1990, padlo rozhodnutí pojednat o soudobých dějinách školy pouze ve stručné podobě, představením základních konstrukčních prvků polistopadové reality VŠCHT, … objektivní a zevrubné zhodnocení spletitých událostí posledních třiceti let – nezbytnou perspektivou historika dějin vědy – bude možné představit až s poněkud větším časovým odstupem.“

Jak z hlediska obsahového, tak i vizuálního se jedná o heroický vydavatelský počin, který může dalším generacím na VŠCHT posloužit jako základní kámen pro další historický výzkum i pro vytváření vlastní institucionální identity.

www.vscht.cz