MENU

Tři české vědkyně slaví úspěch

Tři české vědkyně slaví úspěch
Oceněné vědkyně v L’Oréal-UNESCO Pro ženy

Pandemie koronaviru zasáhla všechny obory lidské činnosti. Rychlý pokrok digitalizace poodhalil nevídané možnosti inovací a zrychlení technologických procesů. Vědní obory však stále zůstávají doménou mužů. V oblasti umělé inteligence, jedné z nejpokrokovějších oblastí výzkumu, představují ženy celosvětově pouze 22 % specialistů.

Dlouhodobým cílem talentového programu L’Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě, Česká republika, je pomoci snížit genderovou nerovnost v české vědě. V tomto ohledu se mezi evropskými zeměmi nalézáme na posledních příčkách. Nejvyšší počet žen, které opustí obor, je zaznamenán po dokončení doktorandského studia a nástupu do výzkumu, zde ztráta činí 13,8 %. Podpora žen-vědkyň na začátku jejich vědecké kariéry se tedy nejen dnes ukazuje jako velmi důležitá.

Do letošního ročníku talentového programu L’Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě, Česká republika, se přihlásilo celkem 59 žen. Porotu nejvíce zaujaly projekty z oblasti fyziky, teoretické chemie a imunologie. Tři vědkyně si díky své objevné práci odnášejí výhru v celkové hodnotě 600 000 Kč.

„Počet žen ve vědeckém prostředí na celém světě je stále nedostatečný, speciálně na vedoucích pozicích. Ženy z oboru často odcházejí kvůli založení rodiny, ale také předsudky mohou ubírat snahu o kariérní růst. Talentový program se snaží vědkyně nejen finančně podpořit, rovněž chce vyzdvihnout jejich dosavadní práci, dodat jim sebevědomí a ukázat, že cesta, kterou se vydaly, byla správnou volbou, “ říká Brigitte Streller, generální ředitelka společnosti L’Oréal v České republice.

Vítězky 16. ročníku L’Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě, Česká republika (na fotografii zleva):

  • Mgr. Evgenia Chitrova, Ph. D. – zkoumá fyzikální vlastnosti nekonvenčního supravodiče ve formě tenkých vrstev. Přínos výzkumu může být rozhodujícím faktorem při vytváření kvantových počítačů budoucnosti.
  • MUDr. Zuzana Střížová, Ph. D. – zabývá se protinádorovou imunoterapií a pochopením vztahu mezi imunitními buňkami v nádoru, buňkami v okolí zdravé tkáně, a objasněním faktorů, které náplavu buněk do nádorové tkáně řídí.
  • Mgr. Ing. Eva Krupičková Pluhařová, Ph. D. – zabývá se využitím oxidu uhličitého a vývojem katalyzátorů, které pomáhají zachytit tento plyn a přeměnit jej na užitečné látky při tzv. elektrochemické redukci.

„Grantové programy dávají vědkyním šanci na posun ve výzkumu, ale také v osobním životě. Talentový program L’Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě přináší ženám-vědkyním další z možností, jak dosáhnout úspěchu a dobrého pocitu z bádání, “ říká Ing. Ilona Mülllerová, DrSc., předsedkyně poroty programu L’Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě, Česká republika.

Mgr. Evgenia Chitrova, Ph. D.

Hlavním tématem projektu je supravodivost, tedy možnost přenosu elektrického proudu bez jakýchkoli ztrát v tenkých vrstvách nekonvenčního supravodiče UTe2. UTe2 je tripletový supravodič, díky tomu je mimořádně odolný vůči magnetickým polím. Zatímco se doslova celý svět předhání v přípravě co nejlepších monokrystalů, které dále zkoumá v různých extrémníchpodmínkách, náš projekt se zaměřuje na přípravu tenkých vrstev UTenaprašováním. Tenké vrstvy představují významný nástroj ladění fyzikálních vlastností materiálů. Cílem je ovládat stav UTe2 (magnetický, supravodivý) vhodnou volbou substrátu a parametrů syntézy. Jde o jevy, probíhající při velmi nízkých teplotách, avšak např. pro kvantové počítače to znamená běžné podmínky.

MUDr. Zuzana Střížová, Ph. D.

Protinádorová imunoterapie se stala významnou léčebnou metodou pro metastatická nádorová onemocnění z důvodu schopnosti indukovat dlouhodobou remisi nádorových onemocnění. I přes úspěšnost metody zůstává problémem takzvaná rezistence pacientů k imunoterapii. Abychom mohli u vybraných pacientů zvýšit šance k terapeutické odpovědi při podání, musíme detailně znát počty a funkční charakteristiky imunitních buněk v nádorech. Tyto buňky hodnotíme z hlediska jejich protinádorové aktivity, ale i z hlediska jejich schopnosti migrovat skrz nádorovou tkáň. Jedním z nejzásadnějších bodů zůstává pochopení vztahu mezi imunitními buňkami v nádoru, buňkami v okolní zdravé tkáni a objasnění faktorů, jež náplavu buněk do nádorové tkáně řídí.

Mgr. Ing. Eva Krupičková Pluhařová, Ph. D.

Celosvětovou energetickou spotřebu dodnes pokrývají především fosilní paliva, jejichž spalováním vzniká oxid uhličitý. Ten však může sloužit i jako užitečná surovina. Jednu z možností dalšího využití představuje vývoj účinných a selektivních katalyzátorů, které oxid uhličitý pomáhají zachytit a přeměnit na užitečné látky při tzv. elektrochemické redukci. Metalloporfyrinové klecové katalyzátory zvyšují svoji účinnost a zlepšují své vlastnosti vroztocích různých solí. Snažím se těmto procesům porozumět pomocí počítačových simulací molekul a zároveň navrhnout způsob modifikace struktury stávajících katalyzátorů či složení roztoku, ve kterém chemické přeměny probíhají. Získané poznatky mohou přispět klepšímu využití jinak spíše nežádoucího skleníkového plynu.

www.loreal.com/cs-cz/czech-republic/