MENU
CHEMAGAZÍN 6/2019

CHEMAGAZÍN 6/2019

Vyšlo: Prosince 2019
Náklad: 3500 ks
Počet stran: 36
PDF downloadStáhněte si celý časopis ve formátu PDF
Pro objednání pravidelného bezplatného zaslání tištěného vydání využijte formulář OBJEDNÁVKA ČASOPISU.
Téma vydání: Kontrola a ochrana životního prostředí

Integrovaná prevence jako nástroj pro efektivní a ekologicky šetrnou výrobu
Integrovaná prevence je nástrojem, který usnadňuje zavádění ekologicky šetrných a zároveň ekonomicky dostupných technologií. Zároveň je integrované povolení výsledkem zjednodušení administrativních úkonů potřebných pro provozování průmyslových zařízení.

Rozklad přírodních vzorků pomocí PDC
Systém Multiwave 7000 se svou PDC (tlakovou rozkladnou kavitou) nabízí možnost rozložit všechny typy environmentálních vzorků pro následnou prvkovou analýzu dokonce i v jediném cyklu.

Česká technologie FN NANO® v popředí zájmu o udržení zdravého prostředí a v boji proti klimatickým změnám
Představení české inovační firmy orientované na nanotechnologie. Od roku 2003 se zabývá vývojem a výrobou patentovaných nanomateriálů a jejich fotokatalytických schopností při odstraňování škodlivých látek v ovzduší, na fasádách budov a také jako aktivních substancí akumulátorových baterií.

Využití mokré oxidace pro čištění průmyslových odpadních vod
Prezentace technologie mokré oxidace, která je primárně využívána pro čištění odpadních vod kontaminovaných vysokými koncentracemi látek, jejichž likvidace pomocí standardních metod (biologický rozklad na ČOV, spalování, atd.) je z nejrůznějších důvodů problematická (vysoké náklady, ekologie atd.) či nemožná.

Analýza složení nikotinových náplastí pomocí konfokální Ramanovy spektroskopie a mikroskopu Nicolet DXR3
Předmětem studie byly komerčně dostupné transdermální nikotinové náplasti.

Kvantitativní porovnání blízké infračervené a Ramanovy spektrometrie v oblasti blokových polymerů
Cílem práce bylo porovnání dvou analytických metod, blízké infračervené a Ramanovy spektrometrie. Toto porovnání bylo aplikováno na identickém souboru vzorků blokových kopolymerů propylen-etylen, jehož jedna část byla použita jako kalibrační a zbytek jako validační standardy.

Vliv zpracovatelské doby na vlastnosti iontově výměnných membrán
Z výsledků předložené práce vyplývá, že plošný a specifický odpor jsou vhodnými parametry k posouzení degradace membránové směsi během jejího zpracování.

Kontrola čistoty extracelulárních vezikul přístrojem ZetaView® od firmy Particle-Metrix metodou „Nanoparticle Tracking Analysis‟
V článku je popsána rychlá a spolehlivá metoda specifického barvení a měření biologického materiálu nespecifickými lipofilickými barvivy při použití přístroje ZetaView®, která umožňuje odlišit membránové částice od nemembránových. 

  • Recyklace PVC jako vzor pro cirkulární ekonomiku
  • Bezpečné skladování baterií DENIOS
  • Nové ruční XRF spektrometry pro in-situ terénní analýzy a pre-screening a nové analyzátory TELEDYNE
  • Švýcarské detektory KIMESSA pro nevýbušné plyny a páry 

A mnoho dalších zajímavých informací ze světa chemie...

Seznam inzerce

SHIMADZU – UHPLC systém
ANTON PAAR – Mikrovlnný rozklad
ANALYTIKA – Referenční materiály
NICOLET CZ – Ramanova spektroskopie
MERCI – Vzduchový chladič
INTERTEC – Vysokotlaké reaktory
BAS RUDICE – Spektrometrie
LABIMEX CZ – Detektory plynů do Ex prostředí
SCANLAB PRAHA – Pipety
MESSER TECHNOGAS – Technologie pro ČOV
HANNA INSTR. – Analytické přístroje pro kontrolu životního prostředí
HENNLICH – Čerpadla pro chemii
UNI-EXPORT INSTRUMENTS – Videomikroskop
CHROMSPEC – Suchá vývěva
TBA – Plastové obaly
VELETRHY BRNO – MSV 2020
MERCK – Značení lab. chemikálií